NÅR COVID-19 RAMMER AVTALEN

Som følge av strenge restriksjoner fra myndighetene, selvpålagte sikkerhetsregler og velbegrunnet frykt blant folk, rammes norsk næringsliv knallhardt av coronaviruset. For de fleste bedrifter har avtaler som ikke lengre lar seg gjennomføre av ulike coronarelaterte årsaker. Mange bedrifter er allerede tvunget til å permittere sine ansatte.

Men hvordan påvirkes bedriftens løpende avtaler av viruset? Her er det store variasjoner mellom den enkelte avtale, og man må foreta en tolkning av den enkelte avtale å kunne konkludere. Det er imidlertid svært vanlig at avtaler inneholder klausuler som endrer dens karakter i krisetider. Klausulene kan gis samlebetegnelsen «force majeure» klausuler. Også kjøpsloven, sjøloven og en rekke andre handelsrelaterte lover inneholder bestemmelser om force majeure.

For deg som leder en bedrift, kan det være vanskelig å ta stilling til hvilket handlingsrom og ansvar bedriften har ved ulike avtaler.

 

Er coronaviruset og restriksjoner å anse som force majeure?

Force majeure i kontraktsretten handler først og fremst om at særlige omstendigheter utenfor menneskelig kontroll og som det er klart at mennesker ikke kan avverge er fritatt for ansvar for kontraktsbrudd.  I dette ligger fire grunnvilkår. For det første må det foreligge en hindring for oppfyllelse. For det andre må hindringen ligge utenfor den misligholdene avtaleparts kontroll.

Det første vilkåret vil nok være oppfylt for de fleste coronapåvirkede bedrifter. Det neste vilkåret vil måtte avgjøres av en helhetsvurdering hvor man tar i betraktning om hindringene skyldes egenpålagte smittevernstiltak, offentlige restriksjoner, om tredjeparter er påvirket av slike hindringer mv.  

For det tredje må hindringen være av en slik art at man ikke med rimelighet kunne ventes å overvinne følgene av hindringen. Dette vilkåret kan være vanskeligere å vurdere i praksis og vil kunne variere ut fra virksomhetens karakter og hva som skal leveres. Det vil eksempelvis være enklere å levere konsulenttjenester over telefon, enn å det er for en restaurant å levere den avtalte cateringen. Det er også en rekke faktorer som vil påvirke om det er mulig for entreprenøren å holde fremdriften i byggeprosjektet.

For det fjerde er det et vilkår at man ikke med rimelighet kunne ta hindringen i betraktning på avtaletidspunktet. Dette innebærer at man ikke nødvendigvis kan påberope seg force majeure i nyere avtaler. Faren for at viruset skulle treffe Norge og at restriksjoner fra offentlige myndigheter ville bli nødvendig har vært synlig en stund nå. Man har sett at strenge regler har vært nødvendig for å begrense virusspredningen i land som Singapore og at viruset sprer seg raskt.

Med andre ord er det mange faktorer som påvirker om viruset og restriksjoner er å anse som force majeure som fritar for ansvar for kontraktsbrudd. For enkelte virksomheter er imidlertid svaret klart.

 

Krav om årsakssammenheng

Det er ikke slik at fordi enhver form for forsinkelse eller mangelfull levering er fritatt for ansvar utelukkende fordi man er rammet av strenge offentlige restriksjoner. Det kreves årsakssammenheng mellom kontraktsbruddet og restriksjonene.

Som eksempel kan forbud mot innreise i en kommune, store folkesamlinger og stengte kontorer være forbud som forhindrer gjennomføring av avtalen. Det er den som har plikt til å levere etter kontrakten som har bevisbyrden. Det kan derfor være fornuftig å ta vare på og systematisere dokumentasjon slik at man ikke får problemer med dette i ettertid.

 

Hvordan bør du som bedriftsleder forholde deg til force majeure klausulene?

Hvordan man bør forholde seg til force majeure klausulene er ingen eksakt vitenskap. Det vil variere fra bedrift til bedrift, og avtale til avtale. Det er imidlertid ikke alltid gitt at det er fornuftig å stå knallhardt på sine rettigheter etter avtalen. Det norske næringslivet rammes hardt og mange bedrifter vil risikere konkurs. Dette er en faktor som bør hensyntas. Det hjelper lite med et høyt krav i et tomt konkursbo.

I tillegg bør du også ta hensyn til om du trenger din avtalemotpart i det lange løp. Et godt samarbeid i krisetid kan gi grobunn for godt samarbeid når krisen er over. Selv om force majeure vilkårene ikke er oppfylte bør man ta hensyn til at fellesskapet kan være tjent med at avtalen ikke avvikles som normalt og derfor vurdere om utsettelse av levering eller å frafalle kravet, kan være en god løsning.

 

Vi kan bistå din bedrift!

Vi kan hjelpe deg med å vurdere om en part i din avtale kan påberope force majeure og hvilket handlingsrom din bedrift har. Vi hjelper deg også gjerne med å vurdere hvilket omfang din bedrift bør utnytte handlingsrommet.

Ta gjerne kontakt med oss!