Til virksomhetens ledelse

Er du ditt lovpålagte ansvar bevisst?
Varslingssaker får mye negativt fokus i media. Dette skyldes ofte at det er krevende både for virksomheten og den som varsler å stå i slike prosesser. Slik trenger det absolutt ikke å være. I det følgende gir vi deg løsningen.
Med varsling menes å si ifra om kritikkverdige forhold i virksomheten. Varsling kan enten skje internt i virksomheten, til offentlige myndigheter, eller via en ekstern varslingskanal som virksomheten selv legger til rette for.
Som arbeidsgiver er du faktisk lovpålagt å legge til rette for varsling i din virksomhet.

EKSTERN VARSLINGSKANAL KAN VÆRE LØSNINGEN!

Advokatfirmaet Aga AS kan bistå med å etablere en ekstern varslingskanal og håndtere varsler på en objektiv og god måte. Den tekniske løsningen vi kan tilby har også mulighet for anonym varsling. Løsningen er utprøvd over flere år i både offentlige og private virksomheter, referanser kan oppgis på forespørsel.

Løsningen er svært enkel og passer for alle virksomheter, store eller små. Løsningen ivaretar både krav til informasjonssikkerhet og personvern, og den oppfyller arbeidsmiljølovens bestemmelser om forsvarlig varsling.

 

HVORFOR ER EN EKSTERN VARSLINGSKANAL VIKTIG FOR DIN VIRKSOMHET?

I henhold til arbeidsmiljøloven er det arbeidsgivers ansvar å tilrettelegge for at ansatte skal kunne varsle om kritikkverdige forhold, og sikre at den som varsler kan være trygg på at informasjonen blir behandlet på en forsvarlig måte, uten fare for gjengjeldelse. I dette ligger også at arbeidsgiver plikter å gi de ansatte informasjon om varsling og etablere gode rutiner for hvordan varsling skal foregå.

Det er viktig å ikke overse at virksomhetens ansatte i hverdagen ofte gis tilgang til informasjon som verken bedriftens ledelse eller styret kjenner til. Dette kan likevel gjelde kritikkverdige forhold som ledelsen og styret har ansvar for å avdekke og håndtere. Eksempler kan være mistanker om økonomisk kriminalitet, brudd på sikkerhetskrav eller forhold som er etisk problematisk. Virksomheten kan ikke stole på at revisjon og kontrollrutiner vil avdekke alle former for kritikkverdige forhold. Tilgang til informasjon fra virksomhetens ansatte er derfor helt avgjørende for ansvarlig ledelse. Slik tilgang kan sikres på en forsvarlig måte gjennom en ekstern varslingskanal.

HUSK, DET ER IKKE BARE DE ANSATTE SOM KAN SITTE PÅ VIKTIG INFORMASJON!

Informasjon om mulige kritikkverdige forhold, straffbare forhold og andre etisk problematiske forhold kan også komme fra virksomhetens kunder, leverandører og øvrige eksterne forbindelser. En ekstern varslingskanal for slike eksterne kilder er ikke lovpålagt, men vil kunne bidra til at styret og ledelsen får bedre informasjon om virksomheten. Dersom det etablere et varslingssystem også for eksterne forbindelser vil din virksomhet i mindre grad risikere å bli utsatt for negative medieoppslag eller uanmeldt offentlig tilsyn.

Etablerer du en ekstern varslingskanal signaliserer det ikke bare internt, men også eksternt at virksomheten tar varsler om mulige kritikkverdige forhold i virksomheten, på det største alvor.

Advokatfirmaet Aga AS kan hjelpe din virksomhet med å etablere en varslingskanal og håndtere varsler.

Advokatfirmaet Aga AS eksterne varslingsordning omfatter:

  • Utarbeidelse og/eller evaluering av varslingsrutiner
  • Etablering og drift av en ekstern varslingskanal.
  • Mottak og nedtegnelse av varsel, videreformidling til virksomheten.

I tillegg kan vil tilby:

  • Oppfølging av informasjon som fremkommer gjennom varselet, intervjuer av ansatte, gransking og andre undersøkelser som bidrar til å belyse fakta i saken.
  • Juridiske vurderinger knyttet til de varsler som inngis.
  • Informasjon til de ansatte om varslingsordningen.
  • Utarbeidelse av informasjonsmateriell, opplæring, kurs m.m.

Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon om pris og hvordan den praktiske gjennomføringen av en ekstern varslingskanal foregår.

Advokatfirmaet Aga AS arbeidsrettsgruppe:

Advokat Kristin Fagerheim Hammervik

Advokat Trond-Ivan Blomsø

Advokat Anders Rydmark

Advokat Anne Cathrine Præsteng

Advokat Brynjar Aas Strømsvik

Advokat Emilie Rasch Holt