L

Firmanavn

kortinfo...

Telefon
+47 00 00 00 00

Epost
post@firmanavn.no 

w

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er i hovedsak advokatbistand som helt eller delvis blir dekket av staten. Fri rettshjelp omfatter både fritt rettsråd og fri sakførsel. Fritt rettsråd og fri sakførsel. Fritt rettsråd er rettleding og hjelp i juridiske spørsmål utenfor rettergang. Fri sakførsel er rettshjelp i saker som går for domstolene.

18.04.201809:23 Mette Rottem

Fri rettshjelp kan gis i sakstyper som familiesaker, klagesaker til NAV, erstatning for personskade, ved søknad om voldsoffererstatning, oppsigelse/utkastelse av bosted eller oppsigelse/avskjedigelse i arbeidsforhold.

For å få fri rettshjelp i disse sakene må inntekten din ikke være over 246.000 dersom du er enslig eller over 369.000 for husstander. Nettoformuen må ikke være over 100.000 kroner. Fylkesmannen kan i enkelte tilfeller dispenserer fra inntekts- og formuesgrensene.

Uavhengig av inntekt og formue kan en få fri rettshjelp i utlendingssaker, i barnevernsaker for Fylkesnemnda for sosiale saker, i saker for Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern, i saker om militærnekting, saker om tvangsekteskap, saker der en som voldsoffer krever erstatning av gjerningsmannen, saker om erstatning for straffeforfølgning og i saker som gjelder melding til politiet om menneskehandel.

I andre saker kan en unntaksvis få fri rettshjelp etter en konkret vurdering. Dersom en kan få hjelp andre plasser, som f.eks. forsikring som dekker utgiftene til juridisk bistand eller råd og rettledning av et offentlig kontor, får en som hovedregel ikke fri rettshjelp.